Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Spectrum Franěk, s.r.o.

Právo z vad uplatňuje kupující v sídle prodávajícího Spectrum Franěk, s.r.o., se sídlem Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo 40230767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 1546, v jakékoliv jeho provozovně nebo doporučeně poštou.

Jakmile kupující zjistí vadu zboží, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána (reklamace). K uplatnění reklamace je kupující oprávněn využít reklamační formulář, který je přílohou tohoto řádu zde.

Kupující předá zboží k reklamaci osobně, nebo zboží na adresu prodávajícího zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Do doby doručení zboží prodávajícímu prodávající reklamaci nevyřizuje.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady. Kupující má právo požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  • prodávající vadu odmítl odstranit,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná.

Změna volby práva z vad bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. 

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že reklamace je vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2023.

PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M