Politika kvality a environmentu

Vedení společnosti Spectrum Franěk si je vědomo neustále se zvyšujících požadavků trhu v oblasti prodeje laků pro automobilový průmysl a autoopravárenství, průmyslových barev a laků, funkčních nátěrů určených do vysoce korozního prostředí, nátěrových hmot a tmelů pro letecký průmysl a souvisejícího spotřebního materiálu používaného v lakovnách a proto vyhlašuje tuto Politiku kvality a environmentu, ve smyslu norem ISO 9001, ISO 14001 a EN9120, která je závazná pro všechny pracovníky.

1. Uspokojení potřeb zákazníka. Cílem společnosti je uspokojení všech potřeb a požadavků zákazníka, které bude naše společnost schopna zajistit. Zákazník je hlavním hodnotitelem kvality našich činností.
2. Kvalita poskytovaných služeb. Zajištění kvality je zabezpečováno formou neustálého zlepšování systému managementu kvality. Vytváříme podmínky pro to, aby nedocházelo k dodávkám nevyhovujících výrobků.
3. Trvalé zlepšování. Projekty trvalého zlepšení chceme zaměřit především na tyto oblasti:

   • kvalita a cena dodávek,
   • optimalizace výrobních procesů a zvyšování produktivity práce,
   • minimalizace ztrát a činností netvořících hodnoty.

Pro docílení nepřetržitého zlepšování je nezbytné aktivní zapojení všech zaměstnanců společnosti. Trvalé zlepšování činností a procesů budeme vyžadovat i po našich dodavatelích.

4. Ochrana životního prostředí. V rámci podnikatelských aktivit a trvalého rozvoje společnosti se zavazujeme řídit platnými zákonnými předpisy České republiky, Evropské unie a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran souvisejících s ochranou životního prostředí. Naším trvalým cílem je eliminovat a postupně odstraňovat škodlivé vlivy našich procesů a výrobků na životní prostředí.
5. Naplňování Politiky kvality a environmentu. Jednatel společnosti se zavazuje zajistit pro podporu naplnění této Politiky kvality a environmentu potřebné zdroje. Vlastní naplňování Politiky kvality a environmentu se děje prostřednictvím konkrétních a trvale aktualizovaných cílů kvality.

 

V Jablonci nad Nisou 7. června 2024

Ivo Franěk, jednatel společnosti

 

English translation of the document

Quality and Environmental Policy

The management of Spectrum Franěk is aware of the continuously increasing market demands in the business area of paints for the automotive industry and auto repair, industrial paints and coatings, functional coatings intended for highly corrosive environments, paints and sealants for the aviation industry, and complementary products used in paint shops. Therefore, the company declares this Quality and environmental policy in accordance with ISO 9001, ISO 14001, and EN9120 standards, which is binding for all employees.

1. Customer satisfaction. The company's goal is to satisfy all customer needs and requirements that our company can fulfil. The customer is the main evaluator of the quality of our activities.
2. Quality of services provided. Ensuring quality is secured through the continuous improvement of the quality management system. We create conditions to prevent the delivery of non-compliant products.
3. Continuous improvement. We want to focus continuous improvement projects primarily on the following areas:

   • Quality and cost of supplies.
   • Optimization of production processes and increasing labour productivity.
   • Minimizing losses and non-value-adding activities.

To achieve continuous improvement, the active involvement of all company employees is necessary. We will also demand continuous improvement of activities and processes from our suppliers.

4. Environmental protection. As part of business activities and the continuous development of the company, we commit to complying with the applicable legal regulations of the Czech Republic, the European Union, and other requirements arising from the needs of all interested parties related to environmental protection. Our long-term goal is to eliminate and gradually remove the harmful effects of our processes and products on the environment.
5. Fulfilling The Quality and Environmental Policy. The company's managing director commits to providing the necessary resources to support the fulfilment of this Quality and Environmental Policy. The actual fulfilment of the Quality and Environmental Policy is carried out through specific and continuously updated quality goals.

 

In Jablonec nad Nisou, 7 June 2024

Ivo Franěk, Managing Director

PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M