Nákupní podmínky v letectví

Požadavky AS/EN 9100

1. Vzhledem k tomu, že Strany mají zájem dodržovat nejvyšší kvalitativní požadavky týkající se Předmětu koupě, prodávající se zavazuje:

 • 1.1. zavést a dodržovat požadavky managementu řízení kvality v leteckém průmyslu dle příslušných technických a kvalitativních norem (zejména AS/EN 9100 aj.);
 • 1.2. využívat výlučně kupujícím určené nebo schválené subdodavatele, včetně zdrojů procesu;
 • 1.3. informovat kupujícího o neshodných procesech, produktech nebo službách týkající se Předmětu koupě a získávat od kupujícího schválení pro jejich likvidaci; v případě vzniku neshodného produktu ihned oznámit kupujícímu takovou skutečnost a s neshodným produktem nakládat se zvláštní opatrností a dle požadavků kupujícího; v případě vzniku neopravitelné neshody předložit kupujícímu důkazy o zničení, popř. vrátit neshodný produkt kupujícímu;
 • 1.4. zabránit používání napodobených, padělaných nebo podezřelých dílů a zajistit, že Předmět koupě není padělaným zbožím ani neobsahuje padělané zboží a v případě žádosti kupujícího poskytnout kupujícímu potvrzení o této skutečnosti,
 • 1.5. upozorňovat kupujícího předem na změny v oblasti procesů, produktů nebo služeb prodávajícího, včetně změn jeho subdodavatelů nebo na změny týkající se umístění výroby a neprovádět takové změny bez schválení kupujícího;
 • 1.6. přenášet na své subdodavatele kvalitativní požadavky kupujícího, včetně požadavků zákazníka kupujícího (konečného uživatele) pokud jsou mu známy;
 • 1.7. poskytovat kupujícímu zkušební vzorky pro schválení prototypu, kontrolu nebo ověření, vyšetřování nebo provádění auditu;  
 • 1.8. uchovávat dokumentované informace týkající se Předmětu koupě nebo produktů, které byly při Jeho výrobě použity, a to po dobu záruky Předmětu koupě, nejméně však po dobu 10 let ode dne následujícího po převzetí Předmětu koupě kupujícím; likvidovat dokumentované informace v souladu s právními a jinými předpisy;  
 • 1.9. umožnit kupujícímu, jeho zákazníkovi (konečnému uživateli) a orgánům veřejné moci přístup do příslušných prostorů všech zařízeni a k použitelným dokumentovaným informacím a tento požadavek přenášet na všechny úrovně svého (sub)dodavatelského řetězce; zejména umožnit kupujícímu provést nebo se podílet na auditu týkajícího se certifikace nebo oprávnění, případně umožnit kupujícímu stanovit prodávajícímu povinnost získat certifikaci nebo oprávnění nebo provést jejich změnu.
 • 1.10. informovat kupujícího bez zbytečného odkladu o ztrátě nebo pozastavení jakékoliv certifikace, oprávnění nebo změně jejich rozsahu;
 • 1.11. umožnit kupujícímu určení vlastních požadavků na schvalování produktů nezbytných k výrobě Předmětu koupě, resp. samotného Předmětu koupě, dále pak rovněž postupů, procesů a zařízení; přičemž v těchto oblastech je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím předložení dokumentace, zatímco prodávající je povinen vyžádat si v případě změn předchozí souhlas kupujícího.
 • 1.12. umožnit kupujícímu definovat požadavky na uvolnění produktů, resp. Předmětu koupě.

2. Prodávající prohlašuje, že si je vědom svého významu v celém (sub)dodavatelském řetězci kupujícího ohledně:

 • 2.1. přispění ke shodě Předmětu koupě;
 • 2.2. přispění k bezpečnosti Předmětu koupě;
 • 2.3. důležitosti dodržování vysokých etických požadavků.

Tyto nákupní podmínky nabývají účinnosti 1. 7. 2024

PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M