Zpracování osobních údajů

Základní informace o správci osobních údajů:

Spectrum Franěk, s.r.o.
sídlo: Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 40230767
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 1546 Kontaktní e-mail: spectrum@spectrum-franek.cz
Telefonní číslo: +420 483 368 611

Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů („zákazník“):

 • jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IČO,
 • dále zpracovává datum narození, DIČ, telefon, IP adresa, pokud je zákazník poskytne.

Kategorie osobních údajů jsou:

 • identifikační,
 • kontaktní.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění objednávky nebo smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, zejména ve vztahu k přímému marketingu,
 • u zákazníků, kteří poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení je právním důvodem pro zpracování souhlas. Souhlas může zákazník kdykoliv odvolat např. zasláním e-mailové zprávy správci nebo kliknutím na odhlášení se z odběru obchodních sdělení.

 Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, dodání zboží nebo služby, vyřízení reklamace a komunikace mezi správcem a zákazníkem,
 • plnění právních povinností,
 • zasílání obchodních sdělení a jiný marketing.

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z objednávky nebo ze smlouvy,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Mezi příjemce osobních údajů patří zejména subdodavatelé správce:

 • účetní, dopravce, držitel poštovní licence, dodavatel internetového obchodu, daňový poradce, právní poradce, dodavatel marketingových služeb.

Zákazník má následující práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich kopie,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování v rámci oprávněného zájmu správce nebo v rámci zpracování pro marketing např. na e-mail uvedený výše,
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci.

Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz v případě, že se domnívá, že zpracování osobních údajů bylo prováděno nezákonně.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování.

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových a listinných úložišť a omezil přístup k osobním údajům jen na vybrané zaměstnance správce, zejména na zaměstnance obchodního oddělení.

 

V Jablonci nad Nisou dne 1. 9. 2023.

 

PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M