Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro on-line obchod www.spectrum-franek.cz 

Základní informace o prodávajícím:

Spectrum Franěk, s.r.o.
sídlo: Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 40230767
DIČ: CZ40230767
Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 1546 Kontaktní e-mail: eshop@spectrum-franek.cz
Telefonní číslo: +420 483 368 611
Bankovní spojení: 6067193/0300 (Kč), 677016063/0300 (EUR) vedené u ČSOB

Obsah obchodních podmínek
1. Úvodní ustanovení
2. Pojmy používané v těchto Obchodních podmínkách
3. Uživatelský účet
4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
5. Cena zboží a platební podmínky
6. Odstoupení od Kupní smlouvy
7. Přeprava a dodání zboží
8. Práva z vadného plnění
9. Další práva a povinnosti smluvních stran
10. Ochrana osobních údajů
11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
12. Závěrečná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Spectrum Franěk, s.r.o., se sídlem Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo 40230767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 1546 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou – podnikající či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.spectrum-franek.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  2. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je spotřebitel.
  3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  5. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  6. Na některé zboží prodávané v E-shopu se vztahují zvláštní povinnosti pro užívání nebo požadavky na bezpečnost. Dokumentace zboží, zejména bezpečnostní listy, prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty budou kupujícímu na žádost zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu. Bezpečnostní listy budou poskytnuty kupujícímu zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při převzetí zboží. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí, že takovým způsob poskytnutí dokumentace přijímá a že se s dokumentací seznámí nebo seznámil. Některé zboží je klasifikováno jako nebezpečné zboží třídy 3 ve smyslu mezinárodních dohod o přepravě. 
 2. Pojmy používané v těchto obchodních podmínkách
  1. Prodávajícím je společnost Spectrum Franěk, s.r.o., IČO: 40230767, se sídlem Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 1546.
  2. Kupujícím je podnikatel, který nabývá zboží prodávajícího. Podnikatel je osoba, která ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
  3. E-shop znamená on-line obchod provozovaný společností Spectrum Franěk na internetové adrese www.spectrum-franek.cz, kde může kupující učinit on-line nákup zboží (návrh na uzavření Kupní smlouvy).
  4. Kupní cena je cena za zboží platná v okamžiku objednání zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné.
  5. Kupní smlouva je právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se kupní smlouvou zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Užívá-li se v těchto Obchodních podmínkách pojem Kupní smlouva, rozumím se jím obsah Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
  6. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
  7. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu.
  8. Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.
  9. Uživatelský účet je účet zřízený na základě údajů sdělených kupujícím, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchování historie objednaného zboží a uzavřených Kupních smluv.
  10. Zboží jsou veškeré výrobky prezentované v E-shopu, které kupující může jeho prostřednictvím nakoupit nebo poptat.
 3. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené v E-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Objednávání zboží lze provádět i bez registrace.
  2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě a tyto údaje při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.
  6. Uživatelský účet umožňuje kupujícímu nakupovat za individuálně předem smluvně dohodnuté ceny.
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
  8. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nefunkčností uživatelského účtu.
 4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu na základě objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně jeho ceny. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání zboží vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně vyplní objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:
   • popis objednávaného zboží, jeho množství a cenu,
   • způsob úhrady kupní ceny zboží,
   • požadovaný způsob doručení zboží,
   • náklady spojené s dodáním zboží,
   • identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící pro doručení zboží.
  4. V průběhu tvorby objednávky může kupující údaje na objednávce měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly kupující objedná zboží kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
  5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu příjem objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
  7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou na objednávce. Do okamžiku doručení přijetí objednávky je kupující oprávněn objednávku změnit nebo zrušit. Změnit nebo zrušit lze objednávku před doručením přijetí objednávky telefonicky nebo e-mailem.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo Kupní smlouvu neuzavřít. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupujícímu místo přijetí objednávky návrh na změnu Kupní smlouvy. Návrh na změnu Kupní smlouvy je prodávající oprávněn uskutečnit zejména v případě, že požadavkům uvedeným v objednávce nelze vyhovět.
  9. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran, na základě těchto Obchodních podmínek nebo na základě zákonných důvodů.
  10. Prodávající je oprávněn uskutečnit návrh na změnu Kupní smlouvy také v případě, dojde-li ke zjevné chybě spočívající zejména ve špatném uvedení ceny zboží v E-shopu nebo ve špatném uvedení údaje o dostupnosti zboží. V takovém případě informuje prodávající kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a zašle kupujícímu novou nabídku. Při zjištění takové chyby po uzavření Kupní smlouvy je prodávající oprávněn bez zbytečného odkladu od Kupní smlouvy nebo její části odstoupit.
  11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Cena zboží a platební podmínky
  1. U zboží prezentovaného na E-shopu je uvedena jeho aktuální cena.
  2. Kupujícím přihlášeným do uživatelského účtu se zobrazuje jejich individuální cena, je-li sjednána. Tato cena již obsahuje předem domluvenou individuální slevu a reflektuje individuální ceník kupujícího.
  3. Prodávající garantuje dodání objednaného zboží kupujícímu za cenu platnou v okamžiku objednání.
  4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu platnou v době uzavření kupní smlouvy, pokud se obě strany nedohodly jinak. V případě sporu platí vždy cena a splatnost uvedená na faktuře při předání zboží.
  5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením zboží. Náklady na dopravu nejsou součástí kupní ceny.
  7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu) a zašle ho společně se zbožím nebo v elektronické podobě na e-mail kupujícího, s čímž kupující souhlasí.
  8. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti při předání zboží v provozovně prodávajícího na adrese Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou,
   • bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti při předání zboží v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 286, 397 01 Písek,
   • v hotovosti při předání zboží v rámci pravidelných rozvozů zboží,
   • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího 6067193/0300 pro platby v Kč nebo na účet 677016063/0300 pro platby v EUR, oba účty jsou vedené u ČSOB.
  9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je shodný s číslem vystavené faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz bod 4.6) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  12. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Poruší-li kterákoliv smluvní strana svoji povinnost z Kupní smlouvy podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Tímto ustanovením nejsou dotčena další práva na odstoupení od Kupní smlouvy uvedená v těchto Obchodních podmínkách.
  2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (dlouhodobě nedostupné zboží, zboží se přestalo vyrábět, popř. nastala významná změna ceny objednaného zboží). Prodávající může od smlouvy odstoupit, i pokud je zjevné, že kupující v objednávce záměrně uvedl nesprávné informace.
  3. Odstoupí-li smluvní strana od Kupní smlouvy, nese porušující smluvní strana náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
  4. Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Přeprava a dodání zboží
  1. Kupující má při dokončování objednávky možnost výběru dopravy nebo převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje právo určit, jaký způsob dodání zboží bude dostupný pro zvolené zboží. Prodávající zajišťuje předání zboží některým z následujících způsobů:
   • osobní vyzvednutí v provozovně prodávajícího na adrese Janovská 246/4, 466 05 Jablonec nad Nisou nebo na adrese Pražská 286, 397 01 Písek
   • přepravní službou DSV. Prodávající neúčtuje náklady na dopravu v případě, že celková cena objednávky překročí výši, kterou je prodávající oprávněn jednostranně určit. V ostatních případech, kdy náklady na dopravu účtovány prodávajícím jsou, bude kupující o nákladech spojených s tímto druhem doručení informován před odesláním objednávky a tyto náklady bude kupující povinen uhradit společně s kupní cenou za zboží.
   • pravidelným rozvozem vozy prodávajícího – registrovaným kupujícím je umožněn pravidelný rozvoz zboží dle rozvozového harmonogramu. V tomto případě je doprava zdarma.
  2. Zboží, které je v době objednávky skladem, je expedováno zpravidla následující pracovní den a dopraveno na uvedenou adresu do 1 až 3 pracovních dní v závislosti na zvoleném způsobu dopravy. Zboží, které není skladem, prodávající odesílá do doby, kterou určí při přijetí objednávky, obvykle do 15 pracovních dnů od objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě mimořádných událostí, problému v dodavatelském řetězci nebo z jiných objektivních příčin, které nemohl ovlivnit. O prodloužení dodací lhůty bude kupující bez zbytečného odkladu informován telefonicky nebo e-mailem.
  3. Na dostupnost zboží a dodací termín se lze informovat na e-mailové adrese: eshop@spectrum-franek.cz.
  4. Objednané zboží je dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. V případě osobního vyzvednutí v provozovně bude kupující o uložení zboží v prodejně a jeho přípravě k vyzvednutí informován e-mailem nebo telefonicky na telefonní číslo uvedené v objednávce. Prodávající je oprávněn připravit zboží k vyzvednutí i po částech a informovat kupujícího o možnosti převzít část zboží. Kupující je povinen si zboží určené k osobnímu vyzvednutí vyzvednout nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu prodávající odešle výzvu k vyzvednutí zboží, pokud si na příslušné provozovně nedohodne jiný termín dodání. V případě osobního vyzvednutí zboží v provozovně je zboží kupujícímu dodáno okamžikem převzetí zboží. V případě pozdního vyzvednutí zboží je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu 10,- Kč za každý započatý den skladování pro každý kus zboží.
  7. V případě, že kupující nepřevezme zboží, s výjimkou případu viz bod 7.6., poruší tak svou povinnost vyplývající z Kupní smlouvy. Prodávajícímu tak vzniká právo na odstoupení od Kupní smlouvy a právo požadovat po kupujícím zaplatit smluvní pokutu ve výši 400,- Kč.
  8. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Nebezpečí škody přechází na kupujícího po uzavření Kupní smlouvy také v případě, kdy si nepřevezme zboží, přestože k tomu byl vyzván a bylo mu to umožněno. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. To neplatí, způsobil-li škodu prodávající.
 8. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Vytknutí vady a vyřízení reklamace se řídí Reklamačním řádem.
  2. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v předchozí větě.
  3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.
  4. Při osobním převzetí a při převzetí zboží od přepravce je kupující bezodkladně povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech, dále zkontrolovat neporušenost obalů zboží a kompletnost zboží a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu či poškození zboží nemusí kupující zboží od přepravce převzít. Neúplné nebo poškozené zboží je nutné neprodleně nahlásit na adresu eshop@spectrum-franek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud k převzetí neúplného zboží kupujícím dojde, nebo je převzato zboží, které má porušený obal, do kterého bylo vniknuto nebo je jinak zjevně poškozeno, nelze již vytknout dodatečně vadu spočívající v neúplnosti nebo poškození zboží při převzetí.
  5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má kupující právo:
   • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   • na odstranění vady opravou,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od smlouvy.
  6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  7. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
   • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
   • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
   • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  8. Je-li na  zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
  9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním. Mimo rámec obvyklého užívání je takové užívání zboží, kdy bylo zboží poškozeno nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách nebo byl-li proveden neodborný zásah do zboží.
  10. Právo z vadného plnění nelze uplatnit ani v případě, bylo-li zboží prodáno za sníženou cenu z důvodu téže vady a kupující o vadě před převzetím věděl.
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
  2. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujících ze strany prodávajícího jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů, více zde.
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Kupující může souhlasit ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo na telefonní číslo kupujícího zvláštním výslovným souhlasem prodávajícímu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v E-shopu možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  3. Prodávající používá na E-shopu a webu následující cookies:
   Kategorie Účel
   Technické Tyto cookies jsou nezbytné pro nakupování v E-shopu. Bez těchto cookies nemohou fungovat funkce jako nákupní košík.
   Analytické Tyto cookies prodávající používá na základě souhlasu pro sledování počtu návštěv (Google Analytics). Prodávající sleduje, odkud kupující přišel, a to proto, aby měřil a zlepšoval výkon webu.
   Marketingové Tyto cookies prodávající používá na základě souhlasu pro zaznamenání zájmu na webu a následné zobrazení přesněji cílené reklamy (Google Adwords, Sklik.cz, Zbozi.cz, Facebook).
  4. Nastavení cookies lze změnít pomocí tohoto odkazu.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy.
  2. Veškerá písemná komunikace probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Korespondence je doručována na e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo na adresu z které kupující prodávajícího kontaktoval.
  3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě v interním systému prodávajícího a není kupujícímu běžně přístupná. Kupující však vždy obdrží e-mailem potvrzení objednávky se shrnutím objednávky a s obchodními podmínkami v příloze.
  4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2023.
Tisknout
PPG
NEXA Autocolor
PPG Delfleet One
Quickline
MaxMeyer
PPG Selemix
PPG Protective & Marine
3M